Het college van burgemeester en wethouders van Weststellingwerf heeft op 14 november opnieuw een omgevingsvergunning verleend voor de uitbreiding van een varkenshouderij in Noordwolde. In september 2021 verleende het college ook al een vergunning voor deze uitbreiding. Omwonenden en de Mobilisation for the Environment (MOB) tekenden daarop beroep aan bij de rechtbank Noord-Nederland. De rechter besloot op 9 februari 2023 de vergunning te vernietigen en droeg het college op om opnieuw een beslissing te nemen over deze vergunningsaanvraag. De eigenaar van de varkenshouderij diende een hoger beroep in bij de Raad van State.

Waarom is de eerder verleende vergunning vernietigd?

Belangrijkste reden dat de eerder verleende vergunning geen stand kon houden is dat de gemeente ten onrechte niet zelf had onderzocht of er significante effecten kunnen optreden op een Natura 2000 gebied. Er is sprake van significante effecten wanneer een activiteit in het Natura 2000 gebied afbreuk doet aan de zogenaamde instandhoudingdoelstelling van het Natura 2000 gebied. Het college had haar conclusie, dat deze effecten zich niet zullen voordoen, alleen gebaseerd op het standpunt van Gedeputeerde Staten hierover. En dat is volgens de bestuursrechter niet toegestaan.

Hoe is het daarna verder gegaan?

De eigenaar van de varkenshouderij heeft in april 2023 een aanvraag op grond van de Wet natuurbescherming bij de provincie Fryslân ingediend. De beoordeling van de gevolgen voor Natura 2000 gebieden ligt daarmee nu alleen bij Gedeputeerde Staten. Het college mag en kan de aanvraag alleen beoordelen aan de hand van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Op basis van de Wabo zijn er geen argumenten om de aanvraag te weigeren. Daarom is de vergunning nu opnieuw door het college verleend. De nieuwe vergunning maakt automatisch deel uit van het hierboven genoemde hoger beroep en dus zal de Raad van State als hoogste bestuursrechter deze beoordelen.