De gemeente Weststellingwerf kan in een zeer uitzonderlijke situatie het ereburgerschap toekennen aan een natuurlijke persoon.

Om in aanmerking te kunnen komen voor het ereburgerschap nemen we de volgende criteria in overweging:

  • Het moet gaan om een uitzonderlijke, buitengewone prestatie. Daarmee bedoelen we dat de persoon een buitengewone erkende prestatie heeft geleverd op een bepaald gebied zoals, sport, kunst, wetenschap, maatschappelijke betrokkenheid of andere gebieden die door de gemeente worden erkend.
  • Het moet gaan om een positieve bijdrage aan de gemeenschap: De persoon moet een aanzienlijke en positieve bijdrage hebben geleverd aan de gemeente Weststellingwerf of de lokale gemeenschap, zoals vrijwilligerswerk, filantropie, het bevorderen van sociale cohesie, het helpen oplossen van maatschappelijke problemen of het positief beïnvloeden van het politieke debat.
  • Langdurige betrokkenheid: Over het algemeen wordt van een persoon verwacht dat hij of zij gedurende een aanzienlijke periode betrokken is geweest bij de gemeente Weststellingwerf en haar gemeenschap. Dit kan worden aangetoond door middel van een langdurige inzet of dienstbaarheid.
  • Goed gedrag en integriteit: De persoon moet een goed gedrag en integriteit hebben getoond, waarbij hij/zij geen strafrechtelijke veroordelingen of ethische schending heeft gehad die afbreuk kan doen aan het prestige van het ereburgerschap.
  • Bekendheid en reputatie: De persoon moet een zekere bekendheid en een goede reputatie genieten, zowel binnen de gemeente Weststellingwerf als mogelijk ook daarbuiten. Dit kan te maken hebben met zijn of haar professionele carrière, zijn of haar invloed op het gebied waarin hij/zij actief is of zijn/haar bijdrage aan de samenleving.

Besluit tot toekenning:

Op voorstel van het college, besluit de gemeenteraad in een besloten gedeelte van de raadsvergadering tot toekenning van het ereburgerschap.

Uitreiking

De burgemeester reikt de oorkonde en de penning uit. Ook wordt er een portretfoto gemaakt en deze portretfoto wordt toegevoegd aan de galerij van ereburgers in het gemeentehuis.

Iemand voordragen als ereburger?

Mailen

Je kunt je voordracht e-mailen naar het Bestuurssecretariaat (Bestuur@weststellingwerf.nl), ter attentie van de burgemeester, onder vermelding van “ereburger”.

Post

Je kunt je voordracht ook per post sturen: Postbus 60, 8470 AB Wolvega of afleveren bij de balie van het gemeentehuis.

Je voordracht wordt vertrouwelijk behandeld door het college van burgemeester en wethouders.