Gemeente Weststellingwerf wil de hoeveelheid restafval per inwoner flink verminderen. Dat is beter voor het milieu en beter voor de portemonnee. Want het verbranden van restafval wordt steeds duurder.

Diftar: betalen voor de hoeveelheid restafval

De gemeenteraad besloot op 7 juni 2021 dat huishoudens op een andere manier gaan betalen voor het (rest)afval. Nu betalen huishoudens een vast bedrag voor de verwerking van het restafval. Het plan is om diftar in te voeren. Diftar staat voor verschillende tarieven. Dat betekent dat je naast het vaste tarief:

  • betaalt voor het aantal keer dat je de grijze container laat legen;
  • betaalt voor elke kilo restafval.

Het invoeren van diftar kost tijd en geld. Ook denkt de gemeente na over maatregelen voor inwoners die vanwege bijvoorbeeld ziekte meer restafval hebben. Het plan moet dus nog verder worden uitgewerkt. In 2022 betaal je daarom een vast tarief net zoals de afgelopen jaren.

Hieronder vind je alvast informatie over diftar. Eind 2022 volgt meer informatie over de nieuwe manier van betalen voor het restafval.

Wat is diftar?

Diftar staat voor verschillende tarieven. Met diftar heb je zélf invloed op hoeveel je betaalt voor je afval. Je betaalt niet langer één vast bedrag. Je betaalt met diftar namelijk een lager vast basisbedrag, een bedrag per keer dat je de grijze container aanbiedt en per kilo restafval.
Hoe minder afval je hebt, hoe minder je dus betaalt.

Hoe werkt betalen per leging en per kilo?

  • Per leging: De afvalwagen registreert hoe vaak een huishouden de container laat legen. Op basis hiervan wordt een rekening gemaakt. Het scheelt dus geld wanneer je alleen een volle container aan de weg zet. 
  • Per kilo: De afvalwagen weegt de container met een chip. Vlak voordat de container wordt geleegd en vóór het terugplaatsen op de straat. De weeginstallatie berekent zo het nettogewicht restafval in de container. Je betaalt dus alleen voor het restafval dat je in de container had. 

Wat gaat het legen per keer (en per kilo) kosten?

De gemeenteraad stelt altijd aan het eind van het jaar de jaarlijkse tarieven vast. Bij diftar komt er een vast en een variabel tarief: 

  • vast: het vaste tarief voor de afvalstoffenheffing wordt lager;
  • variabel: het is nog niet bekend wat het legen per keer en per kilo gaat kosten. Hoeveel je gaat betalen, hangt af van hoe vaak je de container aan de weg zet of een afvalzak in de ondergrondse container gooit. En hoeveel afval je hebt. Dus hoe beter je afval scheidt, hoe minder je betaalt.

Is diftar niet veel duurder voor inwoners?

Restafval wordt steeds duurder door hogere verbrandingsbelastingen vanuit het Rijk. Met diftar willen we ervoor zorgen dat de kosten van afvalverwerking niet verder oplopen. En dat het scheiden van afval invloed heeft op wat je betaalt. 
Resultaten bij vergelijkbare gemeenten laten zien dat de kosten voor meerpersoonshuishoudens bij 20 keer aanbieden van een volle container gelijk zijn aan de kosten die zij betalen zonder diftar. 
 

Wanneer wordt diftar ingevoerd?

De gemeente streeft ernaar om het betalen per leging in te voeren in 2023. De voorbereiding hiervoor kost veel tijd. Eind 2022 informeert de gemeente al haar inwoners over de invoering van diftar.

Waarom wil de gemeente diftar invoeren?

Met diftar stimuleren we inwoners om hun afval beter te scheiden en restafval te verminderen. We doen dat voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Hoe beter je afval scheidt, hoe minder je betaalt.
Als we geen maatregelen tegen de hoeveelheid restafval nemen, gaan we niet beter afval scheiden. Dan wordt het verwerken van afval duurder voor ons allemaal.

Op dit moment halen we jaarlijks ongeveer 200 kg restafval per inwoner op. Dit komt in de afvalverbrander terecht. We willen graag de landelijke Van Afval Naar Grondstof (VANG)-doelstelling halen: 30 kg restafval per inwoner per jaar in 2025. 
Dat is haalbaar door afval goed te scheiden. Het restafval bestaat nu nog uit 60% herbruikbare grondstoffen en dat hoort daar niet thuis. Zoals groente-, fruit- en tuinafval (GFT) en de restjes van het eten, papier en glas.

Waarom gaan plastic, metaal en drankkartons in de grijze container bij het restafval? Ga ik hier dan meer voor betalen?

De scheidingsinstallatie van Omrin haalt plastic, metaal en drankkartons (PMD-afval) uit het restafval door nascheiding. Bekijk ook het filmpje over nascheiding.(externe link) Je hebt zo geen extra container nodig voor PMD-afval. Omrin doet dit omdat het voor inwoners moeilijk is om plastic zó te scheiden dat het herbruikbaar is.

Het verwerken van PMD-afval kost altijd geld. Ook als het apart wordt ingezameld. Het inzamelen tegelijk met het restafval is beter voor het milieu en goedkoper. Omdat geen aparte inzameling en apart vervoer nodig is. 
Nu betaal je via de afvalstoffenheffing voor onder meer het verwerken van het PMD-afval. Bij diftar wordt dit vaste bedrag daarom lager. 
 

Ik heb altijd veel restafval, terwijl ik daar niks aan kan doen. Ga ik meer betalen?

Dat is nog niet bekend. Een werkgroep van raadsleden gaat bekijken of en welke maatregelen ze kunnen nemen om inwoners die meer afval moeten aanbieden dan gemiddeld (bijvoorbeeld door een aandoening of ziekte), tegemoet te komen.

Wat als de buurman/buurvrouw zijn/haar afval in mijn restafvalcontainer gooit?

Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Als iemand ongevraagd gebruik maakt van je container, spreek hem of haar hier dan op aan. Het helpt ook wanneer je de container pas op de dag van leging aan de straat zet. 
Wanneer dat allebei niet helpt, kun je een melding doen via onze website
 

Gaat mijn container niet stinken of ongedierte aantrekken als ik deze minder vaak aan straat zet?

Het afval dat het meeste gaat stinken is groente, fruit en tuinafval (gft) en restjes van het eten. Dit afval hoort in gft-container en niet in het restafval. Je kunt de gft-container elke twee weken aan de straat blijven zetten. Kijk hier voor tips om stank en ongedierte in de groene container te voorkomen.