Gemeente Weststellingwerf wil de hoeveelheid restafval per inwoner flink verminderen. Dat is beter voor het milieu en op termijn voor de portemonnee. Daarom wordt in 2026 diftar+ ingevoerd. Je betaalt dan een vast tarief én voor elke kilo restafval die je aanbiedt.

Wat is diftar+?

Diftar+ staat voor verschillende tarieven. Met diftar heb je gedeeltelijk zélf invloed op hoeveel je betaalt voor je afval. Je betaalt niet langer één vast bedrag. Je betaalt met diftar+ namelijk een vast basisbedrag én per kilo restafval die je aanbiedt.
Hoe minder afval je hebt, hoe minder je dus betaalt.

Wanneer wordt diftar+ ingevoerd?

Diftar+ wordt in 2026 ingevoerd. De gemeente informeert haar inwoners hier tijdig over.

In 2025 gaat de gemeente het diftar+ systeem al testen.

Wat houdt het proefjaar in 2025 in?

In 2025 gaan de afvalinzamelwagens van Omrin de grijze containers met restafval al wegen. Zo krijgen inwoners inzicht in de hoeveelheid restafval die ze aanbieden. Inwoners kunnen dan wennen en leren afval beter te scheiden en te verminderen. De inzameldienst van Omrin kan samen met de gemeente het diftar+ systeem dan alvast testen.

Hoe werkt betalen per kilo?

De afvalwagen weegt de container voor het restafval met een chip. Vlak voordat de container wordt geleegd en vóór het terugplaatsen op de straat. De weeginstallatie berekent zo het nettogewicht restafval in de container. Je betaalt dus alleen voor het restafval dat je in de container had. 

Wat gaat het legen per kilo kosten?

De gemeenteraad stelt altijd aan het eind van het jaar de jaarlijkse tarieven vast. Bij diftar+ komt er een vast en een variabel tarief. Het is nog niet bekend wat het legen per kilo gaat kosten. Hoeveel je gaat betalen, hangt af van hoeveel afval je hebt.

Is diftar+ niet veel duurder voor inwoners?

Restafval wordt steeds duurder door hogere verbrandingsbelastingen vanuit het Rijk. Met diftar+ willen we ervoor zorgen dat de kosten van afvalverwerking niet verder oplopen. Als we niet op diftar+ overgaan, worden de kosten voor inwoners nog hoger.

Waarom wil de gemeente diftar+ invoeren?

Diftar+ helpt om de hoeveelheid restafval te verminderen. Dat is nodig omdat nog veel restafval wordt verbrand. Het verbranden van restafval is slecht voor het milieu. Daarnaast blijven de kosten voor het verbranden maar stijgen door de verbrandingsbelasting. Als de gemeente nu geen maatregelen tegen de hoeveelheid restafval neemt, wordt het verwerken van afval duurder voor iedereen.

Restafval bestaat nu nog voor een groot deel uit herbruikbare grondstoffen. Zoals etensresten, groente-, fruit- en tuinafval (GFT), papier en glas. Dit hoort daar niet thuis. Door deze grondstoffen beter te scheiden, vermindert de hoeveelheid restafval. Met diftar+ stimuleert de gemeente inwoners om dit te doen. Hoe beter je afval scheidt, hoe minder je betaalt.

Waarom gaan plastic, metaal en drankkartons in de grijze container bij het restafval? Ga ik hier dan meer voor betalen?

De scheidingsinstallatie van Omrin haalt plastic, metaal en drankkartons (PMD-afval) uit het restafval door nascheiding. Bekijk ook het filmpje over nascheiding.(externe link) Je hebt zo geen extra container nodig voor PMD-afval. Omrin doet dit omdat het voor inwoners moeilijk is om plastic zó te scheiden dat het herbruikbaar is.

Het verwerken van PMD-afval kost altijd geld. Ook als het apart wordt ingezameld. Het inzamelen tegelijk met het restafval is beter voor het milieu en goedkoper. Omdat geen aparte inzameling en apart vervoer nodig is. 

Nu betaal je via de afvalstoffenheffing voor onder meer het verwerken van het PMD-afval.
 

Ik heb altijd veel restafval, terwijl ik daar niks aan kan doen. Ga ik meer betalen?

Dat is nog niet bekend. Een werkgroep van raadsleden gaat bekijken of en welke maatregelen ze kunnen nemen om inwoners die meer afval moeten aanbieden dan gemiddeld (bijvoorbeeld door een aandoening of ziekte), tegemoet te komen.

Wat als de buurman/buurvrouw zijn/haar afval in mijn restafvalcontainer gooit?

Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Als iemand ongevraagd gebruik maakt van je container, spreek hem of haar hier dan op aan. Het helpt ook wanneer je de container pas op de dag van leging aan de straat zet. 

Als dat allebei niet helpt, kun je een melding doen via onze website
 

Nieuws