Op de inkoopkalender worden de aankondigingen gepubliceerd van de te verwachten aanbestedingen van de gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO). Dit overzicht is enkel ter indicatie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Nationale en Europese aanbestedingen zullen worden gepubliceerd op www.tenderned.nl.

Bekijk de inkoopkalender

Datum: 11-01-2022

Onderwerp: Reïntegratiediensten 2021 e.v.
Opdrachtgevende gemeente: Opsterland
Procedure: Open House
Contactpersoon: wander.beijen@opsterland.nl
Planning/fase aanbesteding: Er zijn periodiek instapmomenten. Voor info zie Tendernet.
Opmerkingen: https://www.tenderned.nl/tendernedtap/aankondigingen/216805;section=1

Onderwerp: Reïntegratiediensten 2021 e.v.
Opdrachtgevende gemeente: Weststellingwerf
Procedure: Open House
Contactpersoon: i.massalt@weststellingwerf.nl
Planning/fase aanbesteding: Er zijn periodiek instapmomenten. Voor info zie Tendernet
Opmerkingen: https://www.tenderned.nl/tendernedtap/aankondigingen/159598

Onderwerp: Filmpjes voor de Regio Deal Zuidoost Friesland
Opdrachtgevende gemeente: Opsterland
Procedure: Meervoudig onderhands
Contactpersoon: info@regiodealzuidoostfriesland.nl
Planning/fase aanbesteding: sept-21
Opmerkingen: Contactpersoon praktische zaken: secretariaat Regio Deal - Zuidoost Fryslân, Louise Stutterheim-Letsch | 06 49 94 42 96 - Contactpersoon voor inhoudelijke vragen: coördinator Marijke Kramer | 06 27 07 20 24 - Gelegenheid tot het (digitaal) stellen van vragen op dinsdag 15 juni 13:30. Aanmelden kan via info@regiodealzuidoostfriesland.nl.

Onderwerp: Arbodienstverlening
Opdrachtgevende gemeente: OWO-verband
Procedure: Meervoudig onderhands
Contactpersoon: p.schipper@weststellingwerf.nl
Planning/fase aanbesteding: 2021
Opmerkingen: -

Onderwerp: Kernapplicaties
Opdrachtgevende gemeente: OWO-gemeenten
Procedure: -
Contactpersoon: g.devries@weststellingwerf.nl
Planning/fase aanbesteding: 4e kwartaal 2021
Opmerkingen: https://www.tenderned.nl/tendernedtap/aankondigingen/208909

Onderwerp: Leerroutes B1- en Z-route – Inburgering regio Fryslân
Opdrachtgevende gemeente: 14 Friese gemeenten
Procedure: Openbaar
Contactpersoon:
iris.meester@leeuwarden.nl
Planning/fase aanbesteding: 01-01-2022
Opmerkingen:
De 14 Friese gemeenten zijn op zoek naar een aanbieder die het taalonderwijs van de B1- en de Zelfredzaamheidsroute (Z-route) kan uitvoeren. De 14 Friese gemeenten willen een overeenkomst sluiten met één aanbieder die beide leerroutes in nauwe samenwerking met de gemeenten en andere betrokken samenwerkingspartners gaat ontwikkelen en uitvoeren.https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/06053e46da495c76f2dda978978f1e79/oudercode/nr/pageId/D909A/kijkdoorhetmenu/u/huidigemenu/aankondigingen/cid/85368/cvp/join

Onderwerp: Leerroute Onderwijs – Inburgering regio Fryslân
Opdrachtgevende gemeente: 14 Friese gemeenten
Procedure: Openbaar
Contactpersoon:
iris.meester@leeuwarden.nl
Planning/fase aanbesteding: 01-01-2022
Opmerkingen:
De 14 Friese gemeenten zijn op zoek naar een aanbieder die de Onderwijsroute kan uitvoeren. De 14 Friese gemeenten willen een overeenkomst afsluiten met een aanbieder die in nauwe samenwerking met de gemeenten dit gaat ontwikkelen en uitvoeren. https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/87fdf8caa7999f8a1063c11ec1f003f2/oudercode/nr/pageId/D909A/kijkdoorhetmenu/u/huidigemenu/aankondigingen/cid/85391/cvp/join

Onderwerp: Aansprakelijkheidsverzekering
Procedure: Europese Aanbesteding
Contactpersoon: Wiena van der Meulen, w.vandermeulen@ooststellingwerf.nl
Planning/fase aanbesteding: 4e kwartaal
Opmerkingen: https://www.tenderned.nl/tenderned-tap/aankondigingen/241366

Werken

Onderwerp: Inkoop van voertuigen ten behoeve van de buitendienst
Opdrachtgevende gemeente: Opsterland
Procedure: Europese aanbesteding
Contactpersoon:
hans.van.wijck@coppa.nl
Planning/fase aanbesteding: 3e/ 4e kwartaal 2021
Opmerkingen: -

Onderwerp: Herinrichting Haerenkwartier te Oosterwolde
Opdrachtgevende Gemeente: Ooststellingwerf
Procedure: Meervoudig onderhands
Contactpersoon: foppe.visser@ooststellingwerf.nl
Planning/fase aanbesteding: 4e kwartaal 2021/1e kwartaal 2022
Opmerkingen: Dit werk betreft de herinrichting van de wijk Haerenkwartier te Oosterwolde en bestaat in hoofdzaak uit opnemen bestaande elementenverhardingen, aanbrengen van rioleringen, aanleggen van wadi’s, het aanbrengen van nieuwe elementenverhardingen en het aanleggen van groenstructuur in de gehele wijk Haerenkwartier

Onderwerp: Bouwrijp maken Lindewijk deelgebied 2 1e fase
Opdrachtgevende gemeente: Weststellingwerf
Procedure: Meervoudig onderhandse Aanbesteding
Contactpersoon: r.hekman@weststellingwerf.nl
Planning/fase aanbesteding: november 2021
Opmerkingen: -

 NB:

  • Aanbestedingen met betrekking tot inhuur worden zo mogelijk op www.werkeninfriesland.nl gepubliceerd.
  • * Dit overzicht kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor vragen m.b.t. en/of belangstelling voor bovenstaande aanbestedingen, neem contact op met de betreffende contactpersoon.
  • Nationale en Europese aanbestedingen zullen (ook) worden gepubliceerd op www.TenderNed.nl

Belangstelling aanbesteding

Heb je belangstelling voor een aanbesteding van de gemeente Weststellingwerf die op de inkoopkalender staat? Vul dan het formulier 'Belangstelling aanbesteding inkoopkalender' in.

Belangstelling aanbesteding inkoopkalender

Informatie leveranciersselectie meervoudig onderhandse aanbesteding

Wanneer de gemeente overgaat tot een meervoudig onderhandse aanbesteding selecteert de gemeente de minimaal drie en maximaal vijf uit te nodigen partijen, mogelijkerwijs, op basis van de onderstaande criteria.

  • De uit te nodigen leveranciers dienen (aantoonbaar) een goede prestatie te hebben geleverd binnen de sector (binnen een periode van drie jaar voorafgaand aan de uit te voeren opdracht);
  • De leverancier die in de afgelopen drie jaar (aantoonbaar) onvoldoende prestatie heeft geleverd wordt niet uitgenodigd;
  • De huidige leverancier dan wel de leverancier die als laatste de opdracht met goed gevolg heeft uitgevoerd, wordt uitgenodigd.
  • Indien mogelijk worden tenminste 2 lokale dan wel regionale leveranciers uitgenodigd bij het vragen van 3 offertes en 3 lokale dan wel regionale leveranciers bij het vragen van 5 offertes.
  • Indien mogelijk wordt tenminste één leverancier uitgenodigd die in de afgelopen drie jaar geen opdracht voor de gemeente heeft uitgevoerd.

Voor meer informatie kun je mailen naar teaminkoop@weststellingwerf.nl

Twitter

Wanneer er nieuwe aanbestedingen op de inkoopkalender worden geplaatst, wordt dit voor Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland (OWO) via Twitter bekendgemaakt. Je ontvangt dit bericht wanneer je je registreert op één van onderstaande Twitter-accounts: