Wil je iets veranderen aan je woning, bedrijfspand of op je erf? Dan heb je misschien een omgevingsvergunning nodig. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De bouw en verbouw van een gebouw (o.a. woning);
 • Het bouwen van een garage;
 • Het kappen van een boom of een grote groep bomen (houtopstand) (bijvoorbeeld een bossingel);
 • De sloop van een gebouw in beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • Het veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument;
 • Het verbouwen of slopen van een monument;
 • Het aanleggen van een weg (geen inrit/uitweg). Voor het aanleggen van een inrit of uitweg aan een gemeentelijke weg, moet je een melding voor een 'Uitrit of inrit aanleggen' doen;
 • Het aanbrengen van een alarminstallatie aan een gebouw;
 • Het maken en aanbrengen van reclame (zoals een reclamebord) of dit als eigenaar toestaat.

Voor verschillende activiteiten, kun je één omgevingsvergunning aanvragen. Een totaaloverzicht van activiteiten waarvoor je een omgevingsvergunning moet aanvragen, staat in de gemeentelijke (of provinciale) verordening.

Aanvragen omgevingsvergunning(externe link)

Wat kost het?

De kosten voor dit product kun je vinden in de legesverordening. Je kunt de legesverordening via deze pagina bekijken.

Wat moet ik doen?

 • Via het Omgevingsloket online(externe link) kun je kijken of je een vergunning nodig hebt. Je ziet dan of je een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Dit kan digitaal met jouw DigiD inlogcode(externe link). Je kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.
 • Bedrijven kunnen alleen digitaal een aanvraag indienen, hiervoor is eHerkenning(externe link) nodig.
 • De afhandeling van jouw aanvraag kan acht weken tot zes maanden duren. Dit hangt af van het type aanvraag dat je doet.

Vergunningvrij bouwen

Via de website van de Rijksoverheid kun je meer informatie vinden over vergunningsvrij bouwen(externe link). Of download één van de folders hieronder.

Milieuzaken

Kijk voor meer informatie over milieuzaken op InfoMil(externe link).

Problemen met het uploaden van bestanden bij het doen van een aanvraag via het Omgevingsloket?

Probeer je bestanden te uploaden bij het doen van een aanvraag via het Omgevingsloket? Hou dan rekening met het volgende:

 • Er mogen geen spaties in de bestandsn­aam van de bijlagen staan bij het indienen van nieuwe aanvragen of aanvullin­gen;
 • Je mag geen haakjes of diakriete­n (teken boven de letters, zoals het accentteken, een umlaut of trema) in de bijlagenamen zetten;
 • De bijlagena­am mag niet meer dan 40 tekens bevatten.

Wijzigingen procedures bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen door invoering Omgevingswet

De Omgevingswet gaat (vooralsnog) op 1 januari 2023 in.  

De Omgevingswet brengt tientallen wetten en honderden regels voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving samen in één nieuwe wet: de Omgevingswet. Zo wordt het overzichtelijker en eenvoudiger.

Vanaf dan is een omgevingsplan de manier om vast te leggen wat er mag in de omgeving. De huidige plannen met bouw- en gebruiksregels (een bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan of beheersverordening) gaan op in een tijdelijk omgevingsplan. Dat plan blijft in gebruik tot er een nieuw omgevingsplan voor in de plaats komt. De gemeente moet overal omgevingsplannen volgens de nieuwe planopzet maken.

Overgangsperiode

Tot en met één dag voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet (31 december 2022) mag de gemeente nog een ontwerp van een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan ter inzage leggen. Of een beheersverordening vaststellen. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet mag dat niet meer. Vanaf dan moet elk nieuw plan met regels voor bouwen en gebruiken een omgevingsplan zijn.

Overleg op tijd

De datum van inwerkingtreding lijkt ver weg, maar er is een lange voorbereiding nodig voordat een ontwerpplan klaar is en ter inzage kan; vaak meer dan een half jaar. Bereid je zo’n plan voor, zorg dan dat je op tijd met de gemeente overlegt. We kunnen de verschillende opties en mogelijkheden met je bespreken. Is een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan onder de huidige wetgeving nog haalbaar of is het verstandiger een omgevingsplan op te stellen. Daarnaast is een omgevingsvergunning mogelijk een alternatief voor een omgevingsplan.

De kans is dus aanwezig dat het ontwerp niet vóór 1 januari 2023 ter inzage gelegd kan worden. Als dat het geval is, kan het plan niet meer in procedure worden gebracht. Voor de planontwikkeling moet dan alsnog een omgevingsplan volgens de eisen uit de Omgevingswet worden gemaakt. Dit zorgt voor meer werk, extra kosten en vertraging.

Procedure omgevingsvergunning verandert

Let op dat de procedure voor een omgevingsvergunning ook verandert. De uitgebreide procedure wordt korter en anders. Er komt meer nadruk op het werk vooraf (onderbouwing en afstemming) en op participatie met de omgeving. 

Een vergunningaanvraag die vóór 1 januari 2023 wordt ingediend, valt onder de huidige wetgeving (Wabo). Voor een aanvraag op of na deze datum geldt de nieuwe wetgeving (Omgevingswet).

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de nieuwe Omgevingswet op Hoofdlijnen Omgevingswet - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)(externe link) of neem contact op met de gemeente.