Wil je iets veranderen aan je woning, bedrijfspand of op je erf? Dan heb je misschien een omgevingsvergunning nodig. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De bouw en verbouw van een gebouw (o.a. woning);
 • Het bouwen van een garage;
 • Het kappen van een boom of een grote groep bomen (houtopstand) (bijvoorbeeld een bossingel);
 • De sloop van een gebouw in beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • Het veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument;
 • Het verbouwen of slopen van een monument;
 • Het aanleggen van een weg (geen inrit/uitweg). Voor het aanleggen van een inrit of uitweg aan een gemeentelijke weg, moet je een melding voor een 'Uitrit of inrit aanleggen' doen;
 • Het aanbrengen van een alarminstallatie aan een gebouw;
 • Het maken en aanbrengen van reclame (zoals een reclamebord) of dit als eigenaar toestaat.

Voor verschillende activiteiten, kun je één omgevingsvergunning aanvragen. Een totaaloverzicht van activiteiten waarvoor je een omgevingsvergunning moet aanvragen, staat in de gemeentelijke (of provinciale) verordening.

Aanvragen omgevingsvergunning(externe link)

Wat moet ik doen?

 • Via het Omgevingsloket online(externe link) kun je kijken of je een vergunning nodig hebt. Je ziet dan of je een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Dit kan digitaal met jouw DigiD inlogcode(externe link). Je kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.
 • Bedrijven kunnen alleen digitaal een aanvraag indienen, hiervoor is eHerkenning(externe link) nodig.
 • De afhandeling van jouw aanvraag kan acht weken tot zes maanden duren. Dit hangt af van het type aanvraag dat je doet.

Vergunningvrij bouwen

Via de website van de Rijksoverheid kun je meer informatie vinden over vergunningsvrij bouwen(externe link). Of download één van de folders hieronder.

Milieuzaken

Kijk voor meer informatie over milieuzaken op InfoMil(externe link).

Problemen met het uploaden van bestanden bij het doen van een aanvraag via het Omgevingsloket?

Probeer je bestanden te uploaden bij het doen van een aanvraag via het Omgevingsloket? Hou dan rekening met het volgende:

 • Er mogen geen spaties in de bestandsn­aam van de bijlagen staan bij het indienen van nieuwe aanvragen of aanvullin­gen;
 • Je mag geen haakjes of diakriete­n (teken boven de letters, zoals het accentteken, een umlaut of trema) in de bijlagenamen zetten;
 • De bijlagena­am mag niet meer dan 40 tekens bevatten.

Wat kost het?

De kosten voor dit product kun je vinden in de legesverordening. Je kunt de legesverordening via deze pagina bekijken.

Wijzigingen procedures bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen door invoering Omgevingswet

De Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 in.  

De Omgevingswet brengt tientallen wetten en honderden regels voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving samen in één nieuwe wet: de Omgevingswet. Zo wordt het overzichtelijker en eenvoudiger. Vanaf dan is een omgevingsplan de manier om vast te leggen wat er mag in de omgeving. De huidige plannen met bouw- en gebruiksregels (een bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan of beheersverordening) gaan op in een tijdelijk omgevingsplan. Dat plan blijft in gebruik tot er een nieuw omgevingsplan voor in de plaats komt. De gemeente moet overal omgevingsplannen volgens de nieuwe planopzet maken.

Overgangsperiode

Tot en met één dag voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet (31 december 2023) mag de gemeente nog een ontwerp van een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan ter inzage leggen. Of een beheersverordening vaststellen. Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet mag dat niet meer. Vanaf dan moet elk nieuw plan met regels voor bouwen en gebruiken een omgevingsplan zijn.

Werkwijze tot 1 januari 2024

De datum van inwerkingtreding lijkt ver weg, maar er is een lange voorbereiding nodig voordat een ontwerpplan klaar is en ter inzage kan. De planfase vooraf aan een ontwerp is de conceptfase. Het conceptplan is de eerste versie van een plan dat wij van een initiatiefnemer ontvangen. Conceptversies van een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan, zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening, die na 1 juli 2023 worden ingediend, nemen wij niet meer in behandeling. Vanaf die datum moeten dat concepten zijn voor een omgevingsplan, zoals bedoeld onder de Omgevingswet.

Voor plannen die tijdig als concept zijn ingediend, doen wij ons uiterste best om voor 31 december  2023 een ontwerpplan ter inzage te leggen. Een garantie daarop kunnen wij niet bieden, omdat diverse factoren bepalen of die datum ook gehaald kan worden. Denk daarbij aan de kwaliteit van het aangeleverde concept, de snelheid en kwaliteit in gevraagde aanpassingen, snelheid in het advies van de provincie, beschikbare capaciteit van de gemeente, complexiteit van het plan, eventueel benodigde overeenkomsten, etc.

De voorwaarden voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan zijn:

 • er is een principeverzoek ingediend voor het initiatief en daarop heeft het college van burgemeester en wethouders een positief principebesluit genomen;
 • het participatietraject met de omgeving is zorgvuldig doorlopen;
 • de aanvraag is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing en de daarbij benodigde onderzoeksrapporten;
 • het conceptplan is uiterlijk 1 juli 2023 ingediend.

Werkwijze na 1 juli 2023

Plannen die afwijken van het bestemmingsplan kunnen vaak ook met een omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) worden gerealiseerd. Als voor jouw plan geen bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan meer kan worden gemaakt en een omgevingsvergunning geen optie is, begeleiden we het project op een andere passende wijze. Wij kijken graag met jou naar de mogelijkheden voor jouw initiatief. Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem contact met ons op.

Vanaf 1 januari 2024 gelden de nieuwe regels van de Omgevingswet.

Overleg op tijd

We kunnen de verschillende opties en mogelijkheden met je bespreken. Zorg ervoor dat je op tijd met de gemeente overlegt.

Procedure omgevingsvergunning verandert

Let op dat de procedure voor een omgevingsvergunning ook verandert. De uitgebreide procedure wordt  anders. Er komt meer nadruk op het werk vooraf (onderbouwing en afstemming) en op participatie met de omgeving. 

Een vergunningaanvraag die vóór 1 januari 2024 wordt ingediend, valt onder de huidige wetgeving (Wabo). Voor een aanvraag op of na deze datum geldt de nieuwe wetgeving (Omgevingswet).

Klik hier voor meer informatie(externe link) of neem contact op met de gemeente.