In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer je grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, mag je met een omgevingsvergunning strijdig gebruik jouw plan toch uitvoeren. 

Je vraagt een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via het Omgevingsloket(externe link)

In één keer meerdere omgevingsvergunningen aanvragen

Wanneer je meerdere omgevingsvergunningen nodig hebt, bijvoorbeeld om te bouwen of te slopen, hoef je niet elke vergunning apart aan te vragen. Via het online Omgevingsloket(externe link) doe je dit met één aanvraag.

Misschien wil je voordat je overgaat tot het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning, meer weten over de kans van slagen van vergunningsafgifte en het daarvoor benodigde procedurele traject (de aard en zwaarte van de procedure voor een reguliere omgevingsvergunning verschilt sterk met die voor een uitgebreide omgevingsvergunning). In dat geval dien je als eerstvolgende stap eerst een plan voor vooroverleg in.

Hoe werkt het?

Gebruik van grond of een gebouw kan in strijd zijn met verschillende ruimtelijke plannen. Via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link) kun je zien welke ruimtelijke plannen gelden voor jouw locatie.

Je kunt de plannen ook inzien bij de gemeente. Het kan gaan om de volgende soorten plannen:

 • Bestemmingsplan;
 • een gemeentelijk uitwerkings- of wijzigingsplan;
 • beheersverordening;
 • exploitatieplan;
 • regels op grond van de provinciale verordening;
 • regels op grond van een AMvB, bijvoorbeeld een van de projecten uit de Crisis- en herstelwet;
 • regels van het voorbereidingsbesluit.

Gebruik in strijd met een bestemmingsplan

De gemeente legt voor elk gebied een bestemmingsplan vast. Hierin staat voor welk doel de gebieden gebruikt worden. Zo heeft een bestemmingsplan voor een woongebied de bestemming ‘wonen’. Wil je een gebouw in een woongebied gebruiken met een ander doel dan bewoning, dan is het gebruik in strijd met het bestemmingsplan. Je hebt dan een omgevingsvergunning nodig om het gebouw te mogen gebruiken voor dit andere doel.

In de volgende situaties heb je meestal een omgevingsvergunning nodig voor strijdig gebruik:

 • Je woont in een gebouw dat als bedrijfsruimte bestemd is (tot 1 oktober 2010 was hier een woonvergunning voor vereist).
 • Je gebruikt de openbare ruimte als privé tuin (hiervoor heb je ook toestemming nodig van de eigenaar).
 • Je start een hotel, restaurant of bed & breakfast in jouw woning.
 • Je gebruikt een woning als winkel, kantoor, bedrijf, fabriek, of magazijn.
 • Je gebruikt weiland als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats.
 • Je gebruikt een recreatiewoning als woning.

Stel dat je van een woning een kantoor wilt maken, maar in het bestemmingsplan staat dat er in dit gebouw alleen gewoond mag worden. Dan mag je met een omgevingsvergunning strijdig gebruik toch een kantoor van de woning maken.

Je hebt bijvoorbeeld een omgevingsvergunning strijdig gebruik nodig wanneer:

 • Je in een gebouw woont dat bedoeld is voor bedrijven;
 • je een stuk van de openbare ruimte gebruikt als tuin;
 • je een hotel, restaurant of bed & breakfast begint in jouw woning;
 • je een woning gebruikt als winkel, kantoor, bedrijf, fabriek of magazijn;
 • je weiland gebruikt als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats;
 • je een vakantiehuisje gebruikt als woning.

Wat moet ik doen?

Neem altijd eerst contact op met de gemeente om te kijken of het gebruik in strijd is met het bestemmingsplan. Is het strijdige gebruik de enige activiteit waarvoor je de omgevingsvergunning nodig hebt, dan kun je de omgevingsvergunning online aanvragen via Omgevingsloket online(externe link). Voor het digitaal versturen van jouw aanvraag heb je een DigiD inlogcode(externe link) nodig. Wil je voor jouw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan heb je eHerkenning(externe link) nodig.

Soms valt het strijdige gebruik samen met een andere activiteit waarvoor je een omgevingsvergunning nodig hebt. Bijvoorbeeld als je wilt bouwen op een plek met een groenbestemming. Je hebt dan een omgevingsvergunning nodig omdat je bouwt, en omdat je in strijd met de groenbestemming bouwt. In dit geval hoef je de omgevingsvergunning maar één keer aan te vragen.

Wat moet ik meenemen?

Geef in jouw aanvraag om een omgevingsvergunning het volgende aan:

 • Gegevens en documenten over het huidige gebruik.
 • Een beschrijving van het door jou beoogde gebruik.
 • Gegevens over de gevolgen van het gebruik voor de ruimtelijke ordening.
 • Een beschrijving hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.
 • Een rapport over de archeologische waarde van het terrein (indien van toepassing).
 • Een situatietekening van de bestaande toestand en een situatietekening van de nieuwe toestand. Zo nodig moet je hiervan een bouwtekening overleggen.
 • De redenen waarom en de mate waarin wordt afgeweken van het bestemmingsplan.

Achtergrondinformatie

Bij een gewone aanvraag beslist de gemeente binnen acht weken na ontvangst op jouw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met zes weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.