Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Deze wet bundelt en vereenvoudigt regels die gaan over thema’s als bouwen en cultureel erfgoed, milieu en duurzaamheid, water en bodem, natuur en gezondheid, en ruimte voor sport en bewegen. De regels gelden voor grote ontwikkelingen, maar bepalen ook of je bijvoorbeeld een dakkapel op uw woning mag plaatsen.

Voor wie is de Omgevingswet?

De Omgevingswet geldt voor iedereen in Nederland. Je krijgt met de Omgevingswet te maken als je bijvoorbeeld van plan bent jouw huis te verbouwen, een boom te kappen of ergens een bedrijf of buurthuis te beginnen. Het kan ook zijn dat jouw buren, een projectontwikkelaar of de gemeente in jouw omgeving gaat (ver)bouwen. In dat geval kun je meedenken over ontwikkelingen in jouw buurt.

De Omgevingswet uitgelegd:

Wat verandert er?

De Omgevingswet bekijkt de omgeving waarin je woont, werkt en leeft als één geheel. Door het bundelen van allerlei landelijke wetten en regels over die omgeving ontstaat meer overzicht. De bredere kijk op de omgeving komt ook terug in de Omgevingsvisie Weststellingwerf. De visie beschrijft de gewenste ontwikkeling van de gemeente en vormt het kader voor ruimtelijke ontwikkelingen.

In het omgevingsplan staan regels over de fysieke leefomgeving in Weststellingwerf. Die regels staan nu nog in bestemmingsplannen, gemeentelijke verordeningen en specifieke regels van het Rijk over bouwen en milieu.

Informatie die je nu op verschillende plekken verzamelt, vindt je straks op één plek: in het Omgevingsloket(externe link). In dit landelijke digitale loket zie je welke regels gelden op een adres, doe je een vergunningcheck of vraag je een omgevingsvergunning aan.

Veel gestelde vragen:

Waarom is de Omgevingswet nodig?

Sinds 1810 zijn veel verschillende wetten en regels gemaakt voor de buitenruimte, zoals voor bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en nieuwbouw. Deze wetten zijn niet alleen ingewikkeld; ze spreken elkaar soms ook tegen en er worden meerdere termen gebruikt terwijl hetzelfde bedoeld wordt. De losse regels en wetten verhinderen ook vaak de ontwikkeling van innovatieve, duurzame initiatieven. Daarom worden 26 wetten en een paar honderd regelingen op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigd en gebundeld in één Omgevingswet.

Wie gaat er aan de slag met de Omgevingswet?

Eigenlijk wij allemaal! Inwoners, ondernemers en overheden zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van onze leefomgeving. De komende jaren werken we aan een omgevingsplan. Waar dat kan bieden we ruimte voor initiatief door regels globaler te beschrijven. Door plannen globaler te beschrijven ontstaat ruimte voor initiatiefnemers om hun plannen uit te werken. Zij moeten daar in bepaalde situaties wel eventuele belanghebbenden bij betrekken (participatie). De gemeente krijgt dan een meer adviserende en toetsende rol.

Wat merk ik van de Omgevingswet?

Inwoners merken misschien in eerste instantie niets van de Omgevingswet. Maar als je iets wil verbouwen aan jouw huis of tuin en je vraagt een vergunning aan, dan gaat dat straks anders dan voorheen. Je zoekt de regels op in een nieuw online loket, het Omgevingsloket. In dat loket kun je controleren of je een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. Je kunt daar ook meteen de vergunning aanvragen of de melding doen.  
De Omgevingswet zorgt er ook voor dat je kunt meepraten over de Omgevingsvisie, het Omgevingsplan en Ontwikkelperspectieven in jouw gemeente. En over initiatieven bij jou in de buurt. Dat kan nu ook al, maar de Omgevingswet stimuleert dat je actiever wordt benaderd om mee te denken.

Wat betekent participatie in de Omgevingswet?

Het is belangrijk om vroegtijdig in gesprek te gaan over (ver)bouwplannen. Of het nu gaat om plannen van de overheid, een ontwikkelaar of van jou of jouw buren. Je kunt actief over deze plannen meepraten, of andere oplossingen en creatieve ideeën aandragen. Dat noemen we participatie.

In de Omgevingswet staan regels over participatie voor initiatieven en ontwikkelingen. Als je een vergunning aanvraagt, moet je als initiatiefnemer aangeven of je jouw buren en bewoners in de omgeving bij jouw plannen hebt betrokken, hoe je dat hebt gedaan en wat de uitkomst is.

Raadpleeg de participatiewijzer van de gemeente voor hulp.

Wat betekent de Omgevingswet voor mij als ondernemer?

De nieuwe Omgevingswet voegt onder andere de Wet ruimtelijke ordening, de Waterwet en de Crisis- en herstelwet samen. Ondernemers krijgen met deze wet te maken als zij iets willen veranderen in de ‘fysieke omgeving’. Het gaat dan bijvoorbeeld om bouwprojecten, een bestaand pand ombouwen of een nieuwe bedrijfsactiviteit starten in een bestaand pand. 

Op het Ondernemersplein van de KVK vind je meer informatie.(externe link)