Sloopvergunning is sloopmelding

Op 1 april 2012 is het Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Het onderdeel slopen uit de Bouwverordening is verdwenen en opgenomen in het Bouwbesluit. In sommige gevallen betekent dit dat de vergunningsplicht vervalt en dat je een sloopmelding moet indienen.

Hoe werkt het?

Vergunningsplicht vervalt

Voor het uitvoeren van sloopactiviteiten vervalt de vergunningsplicht. Voorheen moest een omgevingsvergunning voor het slopen worden aangevraagd op basis van de Bouwverordening. Voor sloopactiviteiten moet je in bepaalde gevallen een sloopmelding indienen.

Wanneer een sloopmelding?

De sloopmelding is verplicht als:

  • De hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10m³ of meer (onder de 10m³ is meldingsvrij);
  • asbest wordt verwijderd, gesloopt of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden (hier geldt geen volume ondergrens)..

Sloopvergunning nog wel nodig

Soms is ook na 1 april een sloopvergunning nog wel nodig en geldt de sloopmelding niet.

De sloopmelding geldt niet voor het slopen:

  • In nabijheid of van monumenten;
  • binnen een beschermd dorpsgezicht;
  • in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning is vereist.

In deze gevallen moet je een sloopvergunning aanvragen. Wil je een sloopvergunning aanvragen ? Doe dan hier een aanvraag via het omgevingsloket.

Wat moet ik doen?

De sloopmelding doe je via het Omgevingsloket online. Als particulier kun je de melding direct digitaal indienen met jouw DigiD inlogcode. Als bedrijf heb je voor de digitale aanvraag eHerkenning nodig. Heb je ook een omgevingsvergunning nodig voor de sloop, dan kun je de aanvraag hiervoor ook via Omgevingsloket online indienen. Dit kun je tegelijk doen met de sloopmelding.

Doe de sloopmelding minimaal vier weken voordat je met de sloopwerkzaamheden wilt beginnen. Soms kun je ook uiterlijk vijf werkdagen van tevoren de melding doen. Dit kan in de volgende gevallen:

  • Je verwijdert als particulier hechtgebonden asbest tot een maximum van 35 m2.
  • Je voert reparatie- of mutatieonderhoudswerkzaamheden uit. Dit geldt alleen als de termijn van vier weken tot onnodige leegstand van het gebouw leidt of het gebruiksgenot belemmert.

Nadat je de melding hebt gedaan, krijg je van de gemeente een ontvangstbevestiging. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat jouw melding volledig is. Is jouw melding niet volledig, dan krijg je hiervan bericht en moet je de melding aanvullen. Is jouw melding wel volledig, dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet je zich houden.

Minimaal twee werkdagen voordat je met de sloopwerkzaamheden begint, moet je dit melden bij de gemeente. Ben je klaar met de werkzaamheden? Meld dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat je de werkzaamheden afgerond hebt.

Wat moet ik meenemen?

Bij jouw aanvraag voeg je een situatieschets en en foto's van het te slopen object toe.

Achtergrondinformatie

Vier weken na de ontvangstdatum van jouw sloopmelding kun je beginnen met de sloopwerkzaamheden. Dit mag alleen als je geen bericht hebt ontvangen dat jouw melding niet in orde is. Heb je een sloopmelding gedaan voor werkzaamheden die je uiterlijk vijf werkdagen van tevoren moest melden? Als je geen bericht hebt ontvangen dat jouw melding niet in orde is, kun je na vijf werkdagen beginnen met de werkzaamheden.

Heb je ook een omgevingsvergunning aangevraagd? Dan geldt het volgende:

  • De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst van jouw aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met zes weken worden verlengd.
  • Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.
  • Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met zes weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.