Iedereen van het aardgas af

In 2050 moeten alle woningen in Nederland van het aardgas af zijn. Koken op aardgas en een woning verwarmen met aardgas kan dan niet meer. Dat gebeurt dan alleen nog met duurzame energie. Het doel? Minder uitstoot van schadelijke CO2, beperken verdere klimaatverandering en bijdragen aan de doelstelling uit het Klimaatakkoord. Maar hoe en wanneer koppel je woningen los van het aardgas? Wat is het alternatief? Wat is haalbaar en betaalbaar voor iedereen? De Transitievisie Warmte gaat hierover.

Alternatieven voor aardgas

In de Transitievisie Warmte staat welke alternatieve scenario’s er zijn voor aardgas. De belangrijkste zijn:

  • All-electric met duurzaam opgewekte elektriciteit,
  • Hybride warmtepompen met alternatief gas (groen gas uit biomassa zoals mest of waterstof)
  • Warmtenetten met warmte uit oppervlaktewater (aquathermie)

Er wordt nog onderzocht of alternatief gas en warmte uit oppervlaktewater in voldoende mate beschikbaar is.


Waarom deze samenwerking?

De drie gemeenten lijken in veel opzichten op elkaar en werken op verschillende onderdelen al met elkaar samen. Om die reden is de keuze gemaakt om samen een visie op te stellen waarbij zoveel mogelijk gebruik is gemaakt van de kennis in de dorpen. Inwoners konden een enquête invullen en er is tijdens tien avonden gesproken met de Plaatselijke Belangen, energiewerkgroepen, energiecoöperaties, het bedrijfsleven en de woningbouwcorporaties om informatie op te halen.

Vervolg

Komend voorjaar gaan de drie gemeenten een uitvoeringsplan opstellen. Samen met een aantal dorpen wordt een plan van aanpak gemaakt voor de Transitievisie Warmte. De OWO-gemeenten gaan uitgebreid communiceren met als doel om inwoners bewust te maken van wat ze zelf kunnen doen aan energiebesparing.