De Adviescommissie bezwaarschriften adviseert de gemeente over jouw bezwaar.

Jaarlijks ontvangt de gemeente Weststellingwerf zo'n honderd bezwaarschriften. Dat is niet zo verwonderlijk wanneer je bedenkt hoeveel regels en wetgeving de gemeente uitvoert en handhaaft. 

De belangen van de inwoners, bedrijven en de gemeente komen niet altijd overeen. Een besluit kan grote gevolgen hebben voor een inwoner of bedrijf. Daarom mag een belanghebbende bezwaar maken. Met een bezwaar of bezwaarschrift vraag je om over de juistheid van het besluit na te denken. 

De adviescommissie

De adviescommissie bezwaarschriften brengt advies uit aan het college van burgemeester en wethouders over het ingediende bezwaar. De gemeente Weststellingwerf heeft een onafhankelijke, externe ‘adviescommissie bezwaarschriften’ ingesteld.
De leden van deze commissie zijn:

  • mevrouw J. Wiersma-Veenhoven (voorzitter);
  • de heer M. M. Nicolai;
  • mevrouw J. Ennour;
  • de heer F. de Meer;
  • de heer R. Schoonderbeek.

Hoorzitting en advies over het bezwaar

Wanneer je bezwaar in behandeling wordt genomen, houdt de adviescommissie een hoorzitting. In deze zitting kun je jouw bezwaar mondeling toelichten. Ook het gemeentebestuur en eventueel andere belanghebbenden krijgen gelegenheid om op je bezwaar in te gaan. Meestal vertegenwoordigt een ambtenaar het gemeentebestuur. 

De bezwarencommissie brengt vervolgens advies uit aan burgemeester en wethouders. Daarna overweegt het bestuur het besluit opnieuw en neemt een beslissing.