Als asbest breekt, verbrandt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende stoffen vrij. Daarom moet je je houden aan strenge regels als je asbest wilt verwijderen.

 • Als je asbest wilt verwijderen in of bij jouw woning, moet je dit altijd melden bij de gemeente. Ook als je bijvoorbeeld vergunningvrij mag (ver)bouwen, moet je het melden als hierbij asbest vrijkomt.
 • Als je niet de eigenaar bent van de woning, maar de huurder, moet je eerst contact opnemen met de verhuurder.

Voor meer vragen en antwoorden kun je terecht bij het Kenniscentrum InfoMil(externe link) van Rijkswaterstaat.

Wat kost het?

De behandeling van de melding is gratis.

Hoe werkt het?

Sloopvergunning is sloopmelding

Op 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit 2012 in werking getreden. Het onderdeel slopen uit de Bouwverordening verdwijnt en is opgenomen in het Bouwbesluit. In sommige gevallen betekent dit dat de vergunningsplicht vervalt en dat je een sloopmelding moet indienen.

Vergunningsplicht vervalt

Voor het uitvoeren van sloopactiviteiten vervalt de vergunningsplicht. Voorheen moest een omgevingsvergunning voor het slopen worden aangevraagd op basis van de Bouwverordening. Vanaf nu betekent dit dat voor sloopactiviteiten een sloopmelding moet worden ingediend.

Wanneer een sloopmelding?

De sloopmelding is verplicht als:

 • Asbest wordt verwijderd of gedemonteerd tijdens de werkzaamheden (max. 35 m2 per kadastraal perceel);
 • de hoeveelheid vrijkomend bouw- en sloopafval geschat wordt op 10m2 of meer (onder de 10m2 is meldingsvrij).

Sloopvergunning wel aanvragen

In de volgende gevallen geldt de sloopmelding niet en moet je wel een sloopvergunning aanvragen:

 • In nabijheid of van monumenten;
 • binnen een beschermd dorpsgezicht;
 • In een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning is vereist.

Wat moet ik doen?

De melding van de verwijdering van asbest en/of het demonteren doe je via het Omgevingsloket online(externe link). Je kunt de melding direct digitaal doen met jouw DigiD inlogcode(externe link).

Nadat je de melding hebt gedaan, krijg je van de gemeente een ontvangstbevestiging. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat jouw melding volledig is. Is jouw melding niet volledig, dan krijg je hiervan bericht en moet je de melding aanvullen. Is jouw melding wel volledig, dan kan de gemeente voorwaarden stellen aan de sloopwerkzaamheden. Aan deze voorwaarden moet je je houden.

Minimaal twee werkdagen voordat je met de asbestverwijdering begint, moet je dit melden bij de gemeente. Ben je klaar met de werkzaamheden? Meld dit ook bij de gemeente. Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat je de werkzaamheden afgerond hebt.

Behandeltermijn

Vier weken na de ontvangstdatum van jouw melding, kun je beginnen met de werkzaamheden. Dit mag alleen als je geen bericht hebt ontvangen dat jouw melding niet in orde is. Heb je een melding gedaan voor werkzaamheden die je uiterlijk vijf werkdagen van tevoren moest melden? Als je geen bericht hebt ontvangen dat jouw melding niet in orde is, kun je na vijf werkdagen beginnen met de werkzaamheden.

Wat moet ik meenemen?

Bij jouw aanvraag voeg je een (kadastrale) situatieschets en foto's van het te slopen object toe.

Achtergrondinformatie

Als je niet zeker weet of een bepaald materiaal asbest bevat, kijkt je op de asbestwegwijzer(externe link) om een indruk te krijgen in welke materialen asbest kan zitten. Alleen een gecertificeerd bedrijf mag onderzoeken of er asbest aanwezig is. Op www.ascert.nl(externe link)  kun je zoeken of een bedrijf is gecertificeerd als asbestverwijderingsbedrijf.

Sloopvoorschriften veiligheid en hinder

In het Bouwbesluit 2012 zijn voorschriften opgenomen over de veiligheid van de omgeving en het voorkomen van stof-, geluid- en trillingshinder. Ook kan de gemeente om een sloopveiligheidsplan vragen. Als dat noodzakelijk is voor het voorkomen of beperken van hinder of van onveilige situaties, kan de gemeente in bijzondere gevallen nadere voorwaarden stellen.

Als aannemelijk is dat de geluid- of trillingsgrenswaarden uit het Bouwbesluit 2012 worden overschreden, kan de gemeente een geluid- en /of trillingsonderzoek vragen. De geluidsvoorschriften schrijven voor dat de 'Best Beschikbare Technieken' moeten worden toegepast. Een professionele sloopaannemer heeft zijn materialen op orde.

Scheiden van sloopmaterialen aan de bron

In het Bouwbesluit is verder bepaald dat bij ministeriële regeling voorschriften kunnen worden bepaald inzake het scheiden van vrijkomende sloopmaterialen aan de bron. In de Regeling Bouwbesluit 2012 is op basis daarvan een scheidingsplicht voor de volgende stromen bepaald:

 • gevaarlijk afval
 • steenachtig sloopafval
 • gipsblokken en gipsplaatmateriaal
 • bitumineuze dakbedekking
 • teerhoudende dakbedekking
 • teerhoudend asfalt
 • niet-teerhoudend asfalt
 • dakgrind
 • overig afval

Scheiden aan de bron is verplicht zodra van het desbetreffende materiaal op de slooplocatie meer dan 1 m3 vrijkomt. Bij de sloopmelding dient een inventarisatie van de vrijkomende sloopmaterialen te worden gevoegd. De gemeente kan na afronding van de sloopwerkzaamheden verzoeken om een opgave van de aard, hoeveelheid en afvoerbestemming van de vrijgekomen sloopmaterialen.

De stoffeninventarisatie vooraf en de stoffenverantwoording achteraf sluit aan bij de BRL Veilig en Milieukundig Slopen (www.veiligslopen.nl(externe link)). Deze informatie is van belang voor het toezicht op naleving van de regels.

Vooral de sloopaannemer belast met de naleving

De sloopregels in het Bouwbesluit 2012 richten zich primair tot de sloopaannemers (degene die de sloopwerkzaamheden feitelijk uitvoert), die in principe ook de sloopmelding moet doen.