Vastgesteld op 29 januari 2024

Inleiding

Deze grondprijzenbrief is opgesteld met de actuele grondprijzen die onze gemeente hanteert. De vermelde grondprijzen gaan in per 1 januari 2024.

De grondprijzenbrief geeft uitvoering aan de Nota Grondbeleid, die op 23 mei 2017 is vastgesteld door de gemeenteraad. In de Nota Grondbeleid staat hoe de grondprijzen worden bepaald.

Uitgangspunten

De uitgangspunten voor de grondprijzen zijn als volgt:

  • De grondprijzen zijn exclusief btw en kosten koper tenzij anders vermeld;
  • De vrij op naam prijzen (v.o.n. prijzen) voor de woningbouwkavels zijn inclusief btw, kadaster- en notariskosten;
  • De genoemde kavelgrootte betreffen circa oppervlakten.

Vaststelling grondprijzen

De grondprijzen worden jaarlijks vastgesteld met deze grondprijzenbrief.

Opbouw

De geldende grondprijzen worden per project beschreven en voor de volgende type gronden:

  1. Woningbouwkavels;
  2. Bedrijventerreinen;
  3. Overige gronden.

Aansprakelijkheid

De gemeente heeft uiterste zorg besteed aan de inhoud van deze grondprijzenbrief. De gemeente aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor type- en drukfouten.

Voor nadere informatie over de grondprijzen kunt u contact opnemen met het team Vastgoed, Grondzaken en Facilities van de gemeente Weststellingwerf.

Overgangsrecht

Voor grondaanbiedingen die vóór 1 januari 2024 verzonden zijn geldt dat de in de aanbieding genoemde grondprijs niet wijzigt. Ook indien een partij vóór 1 januari 2024 heeft aangegeven een optie op een specifieke kavel te willen nemen, wordt de voor 1 januari 2024 geldende grondprijs gehanteerd bij het sluiten van de koopovereenkomst, mits de notariële overdracht van de grond voor 1 juli 2024 plaatsvindt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de mogelijkheid in koopovereenkomsten een uitgestelde leveringsdatum te hanteren. Indien dit het geval is, zal de levering tegen de ten tijde van het ondertekenen van de koopovereenkomst geldende grondprijs geleverd worden. Uitdrukkelijke voorwaarde is dat de koopovereenkomst vóór de eventuele prijsaanpassing wordt gesloten met een onvoorwaardelijke leveringsdatum.

Uitzonderingen

Economische ontwikkelingen of locatie specifieke situaties kunnen aanleiding zijn om van de in de grondprijzenbrief vermelde prijzen of voorwaarden af te wijken. Het college van burgemeester en wethouders kan besluiten om af te wijken van bepalingen of onderdelen in deze grondprijzenbrief.

1. Woningbouwkavels

De gemeente Weststellingwerf heeft op haar website actuele informatie over de beschikbare woningbouwkavels (www.weststellingwerf.nl/bouwkavels) en de bedrijventerreinen (www.bedrijventerreinwolvega.nl). Informatie over de kavels en bouwmogelijkheden in de Lindewijk is te vinden op de website www.lindewijk.nl.

In onderstaande tabel staat per dorp en plangebied de geldende grondprijzen.

PlangebiedAdresOppervlakte in m²Verkoopprijs vrij op naam
Noordwolde RenbaanschoollocatieDraverij 2Ca. 529€ 103.314

Lindewijk

Lindewijk deelgebied 1 is bijna uitverkocht. De laatste bouwkavel aan het Icarusblauwtje ligt onder optie. In Lindewijk deelgebied 2 worden sinds maart 2022 bouwkavels aangeboden in verschillende marktsegmenten. Onderstaand voor beide deelgebieden een afzonderlijke tabel met grondprijzen.

Lindewijk deelgebied 1

In Lindewijk deelgebied 1 zijn alle projectmatige bouwgronden en bijna alle vrijstaande kavels verkocht. Er is nog een kavel onder optie.

Lindewijk deelgebied 2

Voor Lindewijk deelgebied 2 wordt voor kavels voor vrijstaande woningen een minimale en maximale prijs gehanteerd. Voorafgaand aan de uitgifte van deze kavels wordt de grondprijs bepaald door middel van een taxatie.

SegmentPrijs per m² excl. btw
Goedkoop (starter), vanaf€ 189,00
Middelduur rij, vanaf€ 205,00
Appartementen, vanaf€ 217,00
Twee-onder-een-kap, vanaf€ 220,00
Vrijstaand€ 246,00-307,00

Sociale huurwoningen

Voor sociale huurwoningen stelt de gemeente grond ter beschikking aan de woningcorporatie die deze woningen realiseert.

De totale kavelprijs wordt bepaald aan de hand van het aantal te realiseren woningen.

Per woning brengt de gemeente een grondprijs in rekening van € 17.500,- excl. btw kosten koper. Gemeente gaat begin 2024 met partijen in gesprek over een indexering van de grondprijs.

Overig

Mocht zich een situatie voordoen dat er een kavel beschikbaar komt die niet in bovengenoemde overzichten is vermeld, dan volgt er een taxatie door een onafhankelijk en gecertificeerd deskundige, waarbij in beginsel uitgegaan wordt van de marktwaarde in vrij economisch verkeer.

2. Bedrijventerreinen

Voor de bedrijventerreinen worden vaste grondprijzen per locatie en categorie gehanteerd, waarbij onderscheid wordt gemaakt in ligging, zichtbaarheid en woon/werklocatie.

BedrijventerreinCategoriePrijs per m² excl. btw
Wolvega De Plantagezichtlocatie

€ 85,00

Wolvega De Plantagegeen zichtlocatie

€ 55,00

Wolvega Uitbreiding Schipslootzichtlocatie

€ 71,00

Wolvega Uitbreiding Schipslootgeen zichtlocatie

€ 46,00

De verkoopprijs voor fase 2 Uitbreiding Schipsloot wordt ten tijde van de uitgifte bepaald.

Wonen/werken kavels

Aan de Messingstraat op bedrijventerrein Uitbreiding Schipsloot is nog een aantal kavels beschikbaar voor wonen/werken. Onderstaande prijzen zijn gebaseerd op basis van het principe: 500 m² x

€ 117,30 per m² en het meerdere aantal vierkante meters x € 63,- per m².

KavelOppervlakte in m²Verkoopprijs excl. btw
AW

Ca. 2446

€ 181.248

BW

Ca. 2450

€181.500

DW

Ca. 2453

€ 181.689

HW

Ca. 2442

€ 180.996

3. Overige gronden

Snippergroen en restgronden

De gemeente verkoopt (onder voorwaarden) snippergroen en restgronden als daartoe door inwoners een verzoek wordt gedaan en bij eventuele ontwikkelingen in de openbare ruimte. De voorwaarden waaronder deze gronden worden verkocht, staan in de Uitvoeringsnotitie Verkoop Snippergroen en Restgronden gemeente Weststellingwerf.

De prijzen voor gronden met regulier grondgebruik staan in onderstaande tabel weergegeven. Hierbij geldt dat iedere koper voor de eerste 50 m² € 30,00 per m² betaalt. Voor iedere extra vierkante meter tot een maximale oppervlakte van 150 m² geldt het tarief van € 55,00 per m². Vanaf 151 m² wordt de grond getaxeerd. Voor restgrond op het bedrijventerrein geldt een grondprijs van € 46,00 per m² bij een oppervlakte tot en met 150 m².

OmschrijvingGrondprijs
Restgrond t/m 50 m²€ 30,00 per m² kosten koper en vrij van btw
Restgrond op een bedrijventerrein met een oppervlakte t/m 150 m²€ 46,00 per m² kosten koper en vrij van btw
Restgrond van 51 t/m 150 m²€ 55,00 per m² kosten koper en vrij van btw
Restgrond met een oppervlakte >150 m²de grond wordt per situatie getaxeerd

Gronden ten behoeve van nutsvoorzieningen

De gemeente verkoopt gronden aan nutsbedrijven voor de bouw van een transformatorstation of soortgelijke bouwwerken. De prijs voor gronden t.b.v. nutsvoorzieningen of andere (commerciële) werken bedraagt € 150- per m² exclusief eventueel verschuldigde btw.

Verhuur volkstuinen

De gemeente verhuurt op een aantal locaties volkstuinen. De huurprijs bedraagt € 0,05 per m² (vrij van btw) per jaar. Deze huurprijs wordt voor alle volkstuinverenigingen gehanteerd.

Verpachting van gronden

De verpachting van agrarische gronden wordt jaarlijks vastgelegd in een pachtovereenkomst met een vaste prijs per hectare. De maximale pachtprijs per hectare wordt jaarlijks door de Rijksdienst bepaald. Voor onze pachtprijs wordt daarbij aangesloten. Bij beperkingen van de percelen zal de pachtprijs worden bijgesteld. De overeenkomst wordt ingeschreven bij de Grondkamer. Deze kosten komen voor rekening van de pachter. Agrarische gronden worden alleen voor bedrijfsmatig gebruik aan agrariërs in pacht uitgegeven.

Recht van opstal

Het recht van opstal is een (zakelijk) recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander, gebouwen, werken of beplantingen in eigendom te hebben of te verkrijgen. De gemeente (opstalgever) vestigt in verschillende gevallen een recht van opstal op gronden die in haar bezit zijn. Alle kosten die nodig zijn voor de vestiging van het recht van opstal, zijn voor rekening van de opstalhouder. De retributie of huursom wordt per categorie bepaald en jaarlijks volgens de CPI-index geïndexeerd.

Zendmast en/of antenne-installatie ten behoeve van mobiele communicatie

Voor voorzieningen ten behoeve van mobiele telecommunicatie en dataverkeer worden zendmasten gebouwd en/of worden antennes opgehangen op diverse bouwwerken, waaronder antennemasten, hoogspanningsmasten en gemeentelijke gebouwen. Daarbij worden kabels en leidingen aangelegd naar een apparatuur kast. Indien deze antennes met kabels en leidingen met bijbehorende apparatuur kast zich op, in of boven gemeentegrond bevinden wordt hiervoor een recht van opstal gevestigd en worden er afspraken met betrekking tot de retributie gemaakt. Voor het bepalen van de retributie wordt een taxatie uitgevoerd.

Overige doeleinden (commerciële en niet-commerciële)

Voor overige objecten waarvoor een recht van opstal wordt gevestigd geldt dat er nadere afspraken met betrekking tot de retributie gemaakt worden. Onder overige doeleinden wordt bijvoorbeeld een aanvraag voor laadpalen verstaan. De jaarlijkse retributie voor het opstalrecht voor dergelijke objecten bedraagt 6% van de grondprijs van ‘gronden ten behoeve van nutsvoorzieningen’.

Kabels en leidingen

Voor het aanleggen van kabels en leidingen door particulieren en bedrijven wordt een opstalrecht gevestigd. De jaarlijkse retributie voor het opstalrecht bedraagt 6% van de grondwaarde. Op bedrijventerreinen wordt voor de grondwaarde aangesloten bij de hiervoor genoemde prijzen onder 2. Voor overige gronden wordt aangesloten bij de prijzen onder 3. Snippergroen en restgronden.

Opstalrechten voor gebouwen of bouwwerken

Indien er voor gebouwen of bouwwerken een opstalrecht of een huurafhankelijk opstalrecht wordt gevestigd, wordt een jaarlijkse retributie of huursom in rekening gebracht van 6% van de grondwaarde. Voor het bepalen van de grondwaarde wordt aangesloten bij de hiervoor genoemde categorieën onder 1 t/m 3.