De gemeente stelt ieder jaar subsidie beschikbaar voor het behoud van gemeentelijke monumenten. Ben je eigenaar van een gemeentelijk monument, dan kun je subsidie aanvragen voor een deel van de kosten van onderhoud en instandhouding van het monument.

Aanvraagformulier subsidie gemeentelijke monumenten

Hoe werkt het?

Als eigenaar van een gemeentelijk monument mag je één keer per jaar subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt 25% van de door de gemeente subsidiabele geachte kosten. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandelt. Voor de subsidieregeling geldt: op is op.

Je krijgt geen subsidie voor kosten/werkzaamheden die:

  • zijn gericht op comfortverbetering;
  • zijn bedoeld voor reconstructie, tenzij deze in uitzonderlijke gevallen naar het oordeel van het college ter versterking van de monumentale waarden gewenst zijn;
  • voortvloeien uit veranderd gebruik.

Neem vóórdat je een aanvraag indient, contact op met de gemeente om uit te leggen wat jouw plannen zijn. Wij kijken dan samen met jou of de voorgenomen werkzaamheden subsidiabel zijn en of er een vergunning nodig is. Als er een vergunning nodig is, dan wordt jouw subsidieaanvraag pas in behandeling genomen nadat de vergunning is verleend.

Subsidies door andere overheidsinstellingen

Andere overheidsinstellingen stellen regelmatig subsidie beschikbaar voor restauratiewerkzaamheden aan gemeentelijke monumenten. Bijvoorbeeld Provincie Fryslân (www.fryslan.frl) en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (www.cultureelerfgoed.nl).

Wat moet ik doen?

Via het online aanvraagformulier vraag je subsidie aan. Je moet de volgende documenten meesturen:

  • een gespecificeerde begroting voor de werkzaamheden (niet ouder dan 2 jaar), met daarop onder andere: aantal uren, uurlonen, materiaalkosten per onderdeel;
  • een technische omschrijving van de te verrichten werkzaamheden;
  • foto’s van de bestaande situatie.

En voor zover vereist:

  • een recent inspectierapport opgemaakt door een onafhankelijke deskundige op het gebied van de monumentenzorg;
  • plan- en detailtekeningen van de bestaande en toekomstige situatie (schaal 1:100).

Start- en gereedmelding werkzaamheden

Voordat je met de werkzaamheden start, moet je een startmelding doen. En na afloop een gereedmelding. Doe hier hier je start of gereedmelding

Declaratie

Heb je een subsidiebeschikking ontvangen, dan kun je na afloop van de werkzaamheden de toegekende subsidie declareren. De facturen en bewijs van betaling stuur je mee. Vervolgens ontvang je een definitieve vaststelling van de subsidie.

Declaratieformulier subsidie gemeentelijke monumenten

Informatie voor eigenaren van een Rijksmonument

Ben je eigenaar van een rijksmonument, dan verwijzen wij je naar:

Op zoek naar meer info over monumentensubsidie en vergunningplichtige werkzaamheden?

Heb je vragen of ben je op zoek naar meer informatie over monumentensubsidie? Neen dan contact op met Petra de Ruiter. Bel hiervoor naar 14 0561.

Heb je vragen over vergunningsplichtige werkzaamheden? Die kun je stellen aan het team Vergunning. Bel hiervoor ook naar 14 0561. Houd er rekening mee dat je niet altijd alle veranderingen aan jouw monument kunt doorvoeren.