Toelichting werkwijze procesbudget

Plaatselijke belangen en wijkverenigingen(de PB) in de gemeente Weststellingwerf kunnen aanspraak maken op het procesbudget.

Overweegt u om een dorpsvisie op te stellen een onderdeel van de dorpsvisie uit te werken? 

 1. Neem in een vroeg stadium contact op met dorpencoördinator Klaas Hallema, k.hallema@weststellingwerf.nl
 2. Op basis van dit contact kan de gemeente advies geven over de haalbaarheid, vervolgstappen en organisaties die u kunnen ondersteunen;
 3. U werkt het idee uit tot een voorlopig projectplan/Plan van aanpak. Hoe uitgebreid dit PvA, hangt af van de grootte van het project. Hierbij hoort een offerte/kostenraming van de inzet van de professionele ondersteuning/organisatiekosten;
 4. De gemeente checkt of uw projectplan volledig is, waarna u de aanvraag digitaal indient;
 5. De aanvraag wordt snel beoordeeld. U ontvangt u een brief met het besluit;
 6. U start met de uitvoering;
 7. Na afronding stuurt u de gemeente een kort verslag en enkele foto’s van het resultaat.

Het procesbudget kan op twee manieren worden ingezet:

1- Opstellen dorpsvisie     

Het procesbudget kan worden ingezet voor kosten en de inzet van professionele deskundigheid bij het opstellen van een dorpsvisie of soortgelijk dorpsplan. Belangrijke kenmerken van een dorpsvisie:

 • Het is een dorpsbreed plan waaruit blijkt hoe het dorp zich wil ontwikkelen en inzetten als het gaat om op de actuele thema’s die bepalend zijn voor de leefbaarheid in het eigen dorpsgebied;
 • Een dorpsvisie is vormvrij, passend bij de aard en schaal van het dorp;
 • Voorbeelden van zo’n dorpsbreed plan: dorpsvisie, dorpsplan, lokale omgevingsvisie, gebiedsvisie, dorpsagenda, bloeizone, dorpsplankaart, dorpsontwikkelingsmaatschappij ;
 • Het is opgesteld door of in opdracht van één of meer PB;
 • Alle bewoners en organisaties kunnen meedenken over de inhoud van de dorpsvisie;
 • In een dorpsvisie staat omschreven hoe het dorp zich organiseert om de diverse ideeën, wensen, knelpunten en vraagstukken uit te werken;
 • Het is een plan van, voor en door het dorp/wijk, PB is eigenaar van de dorpsvisie;
 • Het plan is een leidraad voor het overleg en nadere afspraken met externe partijen/samenwerkingspartners. De gemeente is daar één van;
 • Als bij de uitwerking van een vraagstuk uit de dorpsvisie de gemeente belanghebbende is, dan wordt dit in een vroeg stadium afgestemd met de gemeente en kunnen concrete samenwerkingsafspraken worden gemaakt. Daarbij wordt rekening gehouden de (on)mogelijkheden van de gemeentelijke organisatie als het gaat om prioriteiten, tijd, financiën en menskracht.

2-  Uitwerking thema/plan uit een dorpsvisie

PB wil een onderdeel uit de dorpsvisie verder onderzoeken/uitwerken. In veel gevallen kan een dorp met de aanwezige deskundigheid in het dorp zelf deze stappen zetten. Daar waar dit specifieke deskundigheid en/of ondersteuning vraagt, bijvoorbeeld vanwege de tijd die dit vraagt, gevoeligheid of complexiteit van een onderwerp, kan een PB een beroep doen op het procesbudget. Hiermee kan professionele deskundigheid worden ingehuurd die PB helpt om tot een goed resultaat te komen in de fase van idee naar een concreet plan.  Belangrijke kenmerken van het procesbudget:

 • Het procesbudget wordt ingezet voor professionele ondersteuning in de haalbaarheid en/of planvormingsfase t.b.v.
  - procesbegeleiding
  - onderzoek
  - organisatiekosten
  - specifieke inhoudelijke ondersteuning gedurende de haalbaarheidsfase en/of  planvormingsproces (technisch, financieel, organisatie, ....)
 • Per jaar kan PB maximaal twee keer een procesbudget aanvragen;
 • Per uit te werken onderdeel van de dorpsvisie kan eenmaal een procesbudget worden aangevraagd;
 • De subsidie bedraagt 100 procent van de subsidiabele kosten indien deze minder of gelijk zijn aan €2.500,00;
 • Als de subsidiabele kosten meer dan € 2.500,00 bedragen, dan is de subsidie daarboven maximaal 50 procent van de subsidiabele kosten.  Het maximale procesbudget per aanvraag bedraagt €5000,00
 • De aanvraag bevat een beknopt plan van aanpak en een overzicht van de kosten waarvoor het procesbudget wordt aangevraagd, onderbouwd met een opdrachtomschrijving/kostenraming /offerte;
 • Op basis van de aanvraag worden, indien nodig, afspraken gemaakt met de gemeente over de rol en betrokkenheid in deze en vervolgfasen m.b.t. het onderwerp. De gemeente heeft hier een afsprakenformat voor opgesteld;
 • Het procesbudget is niet bedoeld voor de realisatie/uitvoering van het plan. Hiervoor kan, voor zover van toepassing, gebruik worden gemaakt van het projectenbudget van het dorpenfonds.

Vragen?

Neem dan contact op met de gemeente: ​
Tel: 0561-691234
Email: k.hallema@weststellingwerf.nl