Toelichting werkwijze procesbudget Ondersteuning Woningbouwplannen

Plaatselijk Belang(PB) heeft samen met de gemeente geconcludeerd dat de woningbouwplannen kansrijk zijn. Ook is duidelijk dat er nog veel onderzoek nodig is. Dat doet PB in de haalbaarheidsfase. Tijdens de haalbaarheidsfase is specifieke kennis belangrijk. Met de subsidie huurt PB een professioneel en onafhankelijk adviesbureau dat dit samen met PB uitvoert op basis van een projectplan. De activiteiten in het projectplan leiden tot een woningbouwplan dat als principeverzoek wordt voorgelegd aan het College van burgemeester en wethouders. Na het principebesluit van het college eindigt het traject en worden bij positieve besluitvorming de reguliere R.O.-procedures gevolgd door de beoogde ontwikkelaar.

Onderstaand overzicht geeft aan wat belangrijk is voor een succesvolle aanvraag. De gemeente helpt u hier graag bij.

Wie kunnen subsidie aanvragen en waarvoor?

Plaatselijke belangen(PB) in de gemeente Weststellingwerf kunnen subsidie aanvragen voor de professionele ondersteuning van hun woningbouwinitiatieven in de haalbaarheidsfase.

 • De maximale subsidie is € 15.000,00
 • Tot dat maximum bedrag kan 100% van de subsidiabele kosten worden verstrekt.
 • In de periode 2024-2026 is jaarlijks maximaal € 45.000,00 beschikbaar

Wat zijn mogelijkheden van de subsidieregeling

 • Een plaatselijk belang kan per initiatief eenmaal gebruik maken van de subsidie;
 • De voorwaarden staan genoemd in de subsidieregeling Dorpenfonds gemeente Weststellingwerf 2024;

Welke stappen zet u voordat u een aanvraag indient?

Voordat PB de subsidieaanvraag indient, is al een aantal stappen gezet waaruit blijkt dat er draagvlak is voor woningbouw in het eigen dorp. PB heeft ook de globale woningbehoefte en potentiële woningbouwlocaties in kaart gebracht. We noemen die inventarisatie van de behoefte en mogelijkheden de initiatieffase. De resultaten van deze initiatieffase zijn gepresenteerd aan de gemeente. In het gesprek met de gemeente is gebleken dat er kansen zijn voor woningbouw.

Uit de initiatieffase blijkt ook dat:

 1. PB de initiatiefnemer en trekker is van het project;
 2. PB een eigen dorpsvisie heeft of op een andere manier algemeen onderzoek heeft gedaan. Hieruit blijkt dat er een algemene behoefte is aan woningen en er draagvlak is voor de aanpak hiervan;
 3. PB zicht richt op (oud)eigen inwoners of zij die een maatschappelijke verbondenheid hebben met het dorp;
 4. Eén of meer locaties in het eigen dorpsgebied potentie hebben voor woningbouwplannen;
 5. De resultaten zijn besproken met de gemeente Weststellingwerf;
 6. De gemeente heeft de plannen getoetst aan de gewenste ruimtelijke kwaliteit en aanvullende woonambities die staan beschreven in visies en uitvoeringsplannen van het college;
 7. De gemeente heeft PB inzicht gegeven in:
  a. de ruimtelijke mogelijkheden van bouwlocaties;
  b. R.O. procedures;
  c. de doelgroepen waarvoor gebouwd mag worden;
  d. het aantal woningen (of in ieder geval indicatie) ;
  e. aanvullende kwaliteitseisen en aandachtspunten;

Dit zijn randvoorwaarden die het uitgangspunt vormen voor de het vervolg: de haalbaarheidsfase.

Hoe vraagt u de subsidie aan?

Voor een succesvolle subsidieaanvraag zijn de volgende activiteiten noodzakelijk:

1- Overleg met de gemeente (zie initiatieffase):

Afstemming en overeenstemming met de gemeente is een essentieel onderdeel en voorwaarde voor de subsidieverstrekking. Hieruit blijkt dat zowel gemeente en PB de plannen kansrijk vinden en een haalbaarheidsonderzoek een goede volgende stap is. Dorp en gemeente hebben samen de randvoorwaarden, samenwerkingsafspraken en andere aandachtspunten voor deze haalbaarheidsfase vastgesteld. Deze zijn onderdeel van het projectplan dat PB opstelt;

2. Opstellen projectplan:

bij de aanvraag hoort een projectplan waarin o.a. doelstelling, uitgangspunten, randvoorwaarden, activiteiten, samenwerkingsafspraken, kosten en financiering worden beschreven. De gemeente heeft hiervoor een format opgesteld dat kan worden gebruikt als leidraad voor het projectplan;

3. Aanvraagformulier:

u dient de definitieve aanvraag in met behulp van het aanvraagformulier en het projectplan.

4 Selecteren Adviesbureau:

PB selecteert op basis van de activiteiten die zijn opgenomen in het projectplan een onafhankelijk adviesbureau. Dit onafhankelijk adviesbureau heeft aantoonbaar ervaring met het begeleiden van non-profit organisaties, bewoners- en woningbouwinitiatieven op het gebied van woningbouw en heeft kennis van R.O. – procedures.

Wat gebeurt er na het indienen van de aanvraag?

1. Besluit:

de gemeente neemt op basis van het projectplan een besluit over de toekenning van de subsidie. PB ontvangt een brief met daarin een toelichting op het besluit en betaling van de subsidie;

2. Uitvoering van het projectplan:

PB en adviesbureau gaan aan de slag. In het projectplan staan de afspraken over hoe en wanneer afstemming plaatsvindt met de gemeente. Deze worden verder uitgewerkt en afgestemd in een communicatieplan;

3. Presentatie woningbouwplan;

het college ontvangt het woningbouwplan van PB in de vorm van een principeverzoek;

4. Afronding:

Na besluitvorming is de haalbaarheidsfase afgerond en gelden de reguliere R.O.-procedures. De beoogd projectontwikkelaar is hier verantwoordelijk voor het in gang zetten van deze procedures en de kosten die daarbij horen;

5. Verantwoording:

PB stuurt de gemeente het verantwoordingsformulier. Hierin licht PB de het resultaat toe. Als dit overeenkomt met de gemaakte afspraken

Wat gebeurt er als de plannen niet haalbaar zijn?

Beschikbaarheid van grond, hoge kosten, wet- en regelgeving, financiële mogelijkheden van de doelgroep: , allerlei onvoorziene zaken zijn van invloed zijn op het resultaat. Tijdens de haalbaarheidsfase kan blijken dat bepaalde stappen niet nodig zijn of de plannen niet haalbaar zijn. We stellen de subsidie beschikbaar op basis van alle genoemde activiteiten in het projectplan. Uit de verantwoording van Plaatselijk Belang blijkt welke activiteiten wel en niet zijn uitgevoerd en welke kosten werkelijk zijn gemaakt. Op basis daarvan is het mogelijk dat een deel van de subsidie wordt teruggevorderd. Dit geldt niet voor de uitgevoerde activiteiten. Omdat de gemeente gedurende het proces betrokken is en op de hoogte wordt gehouden, zal hier in de praktijk al eerder afstemming over plaatsvinden.

Vragen?

Neem dan contact op met de gemeente: ​
Tel: 0561-691234
Email: k.hallema@weststellingwerf.nl