Toelichting werkwijze werkbudget

Het werkbudget kan worden aangevraagd door een door het college van Burgemeester en Wethouders vastgestelde lijst van plaatselijke belangen, wijkverenigingen en Vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf. Hierbij een toelichting op de spelregels en werkwijze.

 1. De regels voor de subsidie uit het Dorpenfonds zijn vastgelegd in de Subsidieregeling Dorpenfonds gemeente Weststellingwer 2024;
 2. Om in aanmerking te komen voor het werkbudget voor de periode 2024-2026, dient het PB het aanvraagformulier Werkbudget dorpenfonds 2024 eenmalig in te vullen via de website van de gemeente Weststellingwerf, onderdeel subsidies.
 3. Het werkbudget is gedurende de looptijd van de subsidieregeling aan te vragen;
 4. Het werkbudget wordt actief ingezet voor kosten die worden gemaakt ter versterking van de eigen organisatie en als aanjaagbudget voor kleinschalige dorpsinitiatieven;
 5. Het werkbudget reserveren voor een specifiek doel of inzetten als dekking van reguliere kosten kan  alleen als dit goed wordt onderbouwd en strikt noodzakelijk is voor een gezonde financiële positie van PB;
 6. De gemeente verwijst naar het PB en het werkbudget als om gaat het om subsidieverzoeken die lager zijn dan €500,00 en/of niet aansluiten op de criteria van het dorpenfonds of andere gemeentelijke subsidieregeling.
 7. PB legt tijdens de algemene ledenvergadering verantwoording af over haar activiteiten en het financiële beleid, het werkbudget is daar onderdeel van;
 8. We vragen de PB regelmatig naar de wijze waarop zij het werkbudget hebben ingezet en wat de ervaringen zijn met het werken met het werkbudget. We verwachten zo inzicht te krijgen in de initiatieven,  ervaringen en ambitities van de PB, kortom: in de meerwaarde van het werkbudget;
 9. De hoogte van het werkbudget is gebaseerd op het aantal inwoners binnen het betreffende verzorgingsgebied en bedraagt per kalenderjaar:
  a. minder dan 250 inwoners € 1.500;
  b. 250 tot 750 inwoners € 1.750;
  c. 750 tot 5000 inwoners € 2.000.
  d. Wijkverenigingen €1.500
  e  Vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf €2.500
 10. Het college van burgemeester en wethouders kan op basis van ervaringen met de werking van het werkbudget en projectbudget besluiten de subsidieregeling en daarmee de hoogte van de werkbudgetten aan te passen;
 11. De  subsidieregeling Dorpenfonds gemeente Weststellingwerf 2024 eindigt op 31 december 2026;

Vragen?

Neem dan contact op met de gemeente: ​
Tel: 0561-691234
Email: k.hallema@weststellingwerf.nl