De gemeente controleert bedrijven en inwoners en houdt toezicht op bouw- en sloopwerkzaamheden, het verwijderen van asbest en het naleven van milieuregels.

Denk je dat mensen of bedrijven zich niet aan de landelijke en/of gemeentelijke wet- en regelgeving houden? Dan kun je een handhavingsverzoek inleveren.

Schriftelijk handhavingsverzoek

De gemeente Weststellingwerf neemt geen e-mailberichten als handhavingsverzoek in behandeling. Op grond van artikel 2:15 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Verordening nadere eisen elektronisch bestuurlijk verkeer gemeente Weststellingwerf 2015 kunnen handhavingsverzoeken alleen langs schriftelijke weg worden ingediend via briefwisseling.

Een handhavingsverzoek indienen kan alleen schriftelijk en met vermelding van de onderstaande gegevens:

  • Je eigen naam
  • Adres en woonplaats
  • Je handtekening
  • Een concrete beschrijving van de kwestie of situatie
  • De locatie waar de kwestie of situatie zich voordoen
  • Waarom je denkt dat er regels overtreden worden.

Je ondertekende brief met verzoek om handhaving stuur je naar:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Weststellingwerf,
t.a.v. Team juridische Handhaving afdeling OWO-VTH,
Postbus 60, 8470AB in Wolvega.

Besluit binnen 8 weken

De gemeente besluit binnen 8 weken over je verzoek. Als het niet mogelijk is om binnen 8 weken een besluit te nemen, dan kan het langer duren. Een handhavingsverzoek kan een langlopende juridische procedure zijn waar bezwaar en beroep tegen gegeven kan worden.

Handhavingsverzoek anoniem doen

Wij doen niets met anonieme handhavingsverzoeken. Want bij een handhavingsverzoek is het belangrijk dat degene die het indient er een direct belang bij heeft dat mensen of bedrijven zich aan de regels houden. Bijvoorbeeld: in het café beneden je woning is het terras na sluitingstijd nog open of een bedrijf op korte afstand van uw woning maakt meer geluid dan mag.

Soorten handhaving

Bouwhandhaving

Iedereen die bouwt of sloopt, moet zich aan de regels houden. Deze regels staan in het bestemmingsplan(externe link), het bouwbesluit(externe link), de bouwverordening(externe link) en de verleende vergunning. Als iemand zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente handhaven. Bijvoorbeeld als iemand geen omgevingsvergunning heeft gekregen, maar toch gaat (ver)bouwen. Of als er andere werkzaamheden worden uitgevoerd dan waarvoor de vergunning is gegeven. Zie of weet je dat dit gebeurt? Doe dan een verzoek om handhaving. 

Milieuhandhaving

De gemeente controleert of mensen en bedrijven zich houden aan de milieuregels houden en of deze worden overtreden. Deze regels zijn er om het milieu te beschermen. Ondanks dat we regelmatige controleren kan het zijn dat je overlast hebt van een bedrijf of een persoon. Ook kun je er getuige van zijn dat een bedrijf of persoon bewust of onbewust de milieuregels overtreedt. Je kunt dan een verzoek om handhaving doen.

Handhaving brandveiligheid

De gemeente en brandweer Fryslân controleert of gebouwen brandveilig zijn. Dit wordt zowel bij bestaande als nieuwe gebouwen gedaan. De eisen vanuit het Bouwbesluit(externe link) en de voorschriften vanuit de omgevingsvergunning bepalen de inhoud van de brandveiligheidscontroles.

Toezicht op het verwijderen van asbest

Wij vinden het belangrijk dat asbest goed verwijderd wordt. Het is strafbaar om asbest zonder toestemming of niet goed te verwijderen. Asbest zonder toestemming verwijderen is zelfs een misdrijf. Op de pagina asbest verwijderen staat hierover meer.

De gevolgen van het niet houden aan de regels

Boetes

De gemeente Weststellingwerf kan boetes geven als iemand overlast veroorzaakt of een milieuregel overtreedt. Bijvoorbeeld door loslopende honden of het storten of verbranden van afval. Deze boete heet een bestuurlijke strafbeschikking (BSB). De bestuurlijke strafbeschikkingen worden aangekondigd door Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) van de gemeente. Meer informatie over boetes staat op de website van het Centraal Justitieel Incassobureau(externe link) en de website van het Openbaar Ministerie(externe link).

Dwangmiddelen

Bij overtredingen of ongewenste situaties krijgt een overtreder de gelegenheid om het ongedaan te maken. Gebeurt dit niet, dan kan de gemeente dwangmiddelen toepassen:

  • Last onder bestuursdwang: de gemeente beëindigt de ongewenste situatie door zelf in te (laten) grijpen. De kosten hiervan zijn voor de overtreder.
  • Last onder dwangsom: de overtreder wordt verplicht om binnen een bepaalde termijn iets te doen of na te laten. Als dit niet gebeurt, kost dat de overtreder geld (dwangsom).

Wil je wat anders doen dan waarvoor je een vergunning hebt gekregen?

Laat ons dat dan weten. Dat doe je door contact op te nemen. Je moet dat doen vóórdat je de wijzigingen uitvoert. Als je het ons laat weten, dan kijken we eerst of we het voor de wet mogelijk kunnen maken.

Als je zonder omgevingsvergunning bouwt of als je toch wat anders doet dan waarvoor je een vergunning hebt gekregen, dan kan een bouwtoezichthouder de werkzaamheden stoppen. Dat doet de bouwtoezichthouder met een bouwstop. Het kan zijn dat de werkzaamheden meteen stopgezet moeten worden. De nieuwe vergunningsaanvraag kost extra geld omdat er niet aan de wet gehouden is. Als de vergunning wordt geweigerd, moet je het illegale bouwwerk afbreken.

Vergunningen, toezicht- en handhavingsbeleid

De gemeente heeft het meeste aandacht voor de taken waar de risico’s het grootst zijn of waar de regels het slechtst worden nageleefd. Dat staat in het Vergunningen, toezicht- en handhavingsbeleid.

De Friese omgevingsdienst (FUMO) doet de meeste milieucontroles. Bij de FUMO kunt u digitaal een melding indienen.(externe link)