Financiële beleidsstukken

Op het Portaal Financiën Weststellingwerf vind je de volgende jaarlijkse financiële stukken: 

  • Begroting: de plannen die de gemeente voor een jaar heeft, wat die plannen kosten en welke inkomsten de gemeente verwacht.
  • Jaarstukken: bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening; de inhoudelijke en financiële verantwoording van de gemeente over het gevoerde beleid. 
  • Voorjaarsnota: de stand van zaken in het voorjaar van de uitgaven en inkomsten van de gemeente in het lopende boekjaar.
  • Kadernota: de stand van zaken van de uitgaven en inkomsten van de gemeente die van invloed zijn op de komende jaren.
  • Najaarsnota: de stand van zaken in het najaar van de uitgaven en inkomsten van de gemeente in het lopende boekjaar.

Portaal Financïen Weststellingwerf

Coalitieakkoord en collegeprogramma

Na de gemeenteraadsverkiezingen onderhandelen de partijen. De partijen die het in grote lijnen met elkaar eens zijn, sluiten samen een coalitieakkoord. Het college van burgemeester en wethouders werkt het coalitieakkoord uit in een collegeprogramma.