Ben je niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kun je vragen om kwijtschelding. De gemeente kan jou volledige of gedeeltelijke kwijtschelding verlenen. Kwijtschelding is alleen mogelijk voor de afvalstoffenheffing en de ozb.

Met ingang van 1 januari 2018 zal bij de beoordeling van verzoeken om kwijtschelding gemeentelijke belastingen ook rekening worden gehouden met de kostendelersnorm. Deze kostendelersnorm kan van invloed zijn op de berekening van de kosten van bestaan en op de berekening van de woonlasten. De kostendelersnorm houdt in dat er voortaan niet alleen gekeken wordt naar het inkomen van aanvrager en zijn/haar evt. partner, maar ook naar de gegevens van meetellende medebewoners die kunnen bijdragen in het levensonderhoud.

DigiD linkKwijtschelding aanvragen

Hoe werkt het?

Of je voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van jouw financiële situatie. Ook de financiële positie van huisgenoten kan een rol spelen. Er wordt kwijtschelding verleend als het inkomen op of onder het sociaal minimum ligt en er geen vermogen of toereikend banktegoed aanwezig is. Voor ondernemers is geen reguliere kwijtschelding mogelijk. Er is dan alleen kwijtschelding mogelijk bij een algeheel saneringsakkoord tussen de schuldenaar en alle schuldeisers tot gedeeltelijke betaling van de schuld tegen finale kwijting.

Wat moet ik doen?

Nadat je de belastingaanslag hebt ontvangen, kun je online kwijtschelding aanvragen.

Je kunt het beste zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag een verzoek om kwijtschelding indienen. Je kunt geen kwijtschelding meer aanvragen voor aanslagen (of delen daarvan) die meer dan 2 maanden geleden betaald zijn. Vraag je de kwijtschelding aan nadat je al één of meer termijnen belasting betaald hebt, dan vraag je in feite om terugbetaling.

Afwijzing

Als je geen kwijtschelding van de gemeente krijgt, bijvoorbeeld omdat jouw inkomen te hoog is, kun je ook een betalingsregeling aanvragen. Je kunt ook beroep indienen tegen de afwijzing van jouw verzoek om kwijtschelding als je denkt dat de berekening onjuist is.

Aanvullende informatie

In de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen heeft de gemeente regels vastgelegd over de invordering van de gemeentelijke belastingen.

Hier vind je een overzicht van de normen voor inkomen en vermogen(externe link).

Wanneer heb je geen recht op kwijtschelding?

  • Jouw inkomen hoger is dan de toegestane norm.
  • Het saldo op je bank- en spaarrekeningen samen hoger is dan je maandinkomen waar je op basis van de Participatiewet recht op zou hebben, plus rekenhuur van 1 maand min de wooncomponent + ziektekostenpremie van 1 maand min de normpremie.
  • Je een auto hebt die meer dan € 2.269,00 waard is, behalve als die auto voor jou onmisbaar is voor jouw werk of door invaliditeit.
  • Je in het bezit bent van meerdere auto’s of motoren.
  • Je een eigen woning heeft met een WOZ-waarde die hoger is dan de openstaande hypotheekschuld.