Inwoners van Weststellingwerf, verenigingen, stichtingen en andere maatschappelijke organisaties zitten vol ideeën om het leven in de buurten, wijken en dorpen nog fijner te maken. Daar zijn we blij mee! Want samen werken we aan een mooi Weststellingwerf. Waar we kunnen, helpt de gemeente graag. Een van de mogelijkheden is het dorpenfonds.

De subsidie uit het dorpenfonds is bedoeld voor lokale plannen en bewonersinitiatieven die de leefbaarheid in de dorpen en wijken vergroten. De gemeente nodigt stichtingen en verenigingen op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, cultuur, natuur, sport, jeugd of ouderen uit om te informeren naar de mogelijkheden van het dorpenfonds. Dit kan via dorpencoördinator Klaas Hallema, k.hallema@weststellingwerf.nl

Het dorpenfonds biedt vier mogelijkheden voor ondersteuning.

Projectenbudget

Subsidiemogelijkheid voor verenigingen en stichtingen die goede plannen hebben voor de eigen organisatie, inwoners of omgeving en daarmee de leefbaarheid vergroten en dus bijdragen aan het welzijn van onze bewoners. De subsidie is maximaal 40% van de subsidiabele kosten. Er kan maximaal  €15.000 worden aangevraagd.

Voordat u een formele aanvraag indient, adviseren wij u contact op te nemen met de gemeente.

DigiD linkAanvraagformulier projectenbudget

Werkbudget

De Plaatselijke Belangen, wijkverenigingen en de Vereniging Kleine Dorpen Weststellingwerf (de PB) spelen een belangrijke rol in het op peil houden en vergroten van de leefbaarheid in de dorpen en wijken van onze gemeente. Het werkbudget is een jaarlijkse bijdrage voor deze verengingen. Met het werkbudget kunnen ze hun eigen organisatie versterken en kleinschalige initiatieven ondersteunen. Voorwaarde is dat de PB het werkbudget actief inzetten.

DigiD linkAanvraagformulier werkbuget

Procesbudget dorpsplannen

De gemeente ziet een breed gedragen dorpsplan als een mooie basis voor de samenwerking in het eigen dorp én de samenwerking tussen het dorp en de gemeente.

Plaatselijke belangen die een eigen dorpsplan willen maken kunnen subsidie aanvragen voor organisatiekosten en professionele ondersteuning bij het opstellen van zo’n dorpsplan. Het dorpsplan is van en voor het dorp, past bij de aard en schaal van het dorp en is vormvrij.

Plaatselijke Belangen die al een dorpsvisie (of soortgelijk plan)hebben, kunnen het procesbudget aanvragen voor de uitwerking van een goed idee uit die dorpsvisie. Bijvoorbeeld door een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, het maken van een kostenraming, tekeningen of fondsenwerving. Maar bijvoorbeeld ook om een projectcoördinator in te zetten. De subsidie is max. €5000.

DigiD linkAanvraagformulier procesbudget dorpsplannen

Procesbudget Ondersteuning woningbouwinitiatieven

In veel kleine dorpen zijn de Plaatselijke belangen actief met het in kaart brengen van de woningbouwmogelijkheden. Dit vraagt veel tijd, inzet en de nodige deskundigheid van onze bewoners. Met dit budget wordt professionele ondersteuning van een adviesbureau ingehuurd, die het dorp helpt bij het onderzoeken van de haalbaarheid van één of meer locaties. De subsidie is maximaal €15.000.

Subsidieplafond en verdeling

Er is een maximaal bedrag beschikbaar voor alle aanvragen. Als het aantal aanvragen boven dit bedrag uitkomt, geldt de datum van indienen van een volledige aanvraag.

Vragen?

Neem dan contact op met de gemeente: ​
Tel: 0561-691234
Email: k.hallema@weststellingwerf.nl

Aanvullende informatie

De algemene subsidieverordening Weststellingwerf 2020 en de Subsidieregeling Dorpenfonds gemeente Weststellingwerf 2024 gelden voor het aanvragen van subsidie.